banner_genk_liquidbanner_genk_stf

GENK STF - Sản phẩm tiên phong với hoạt tính Fucoidan Sulfate hóa cao, phân tử lượng thấp

Tăng độ hấp thu, tăng hoạt tính, được chứng nhận kế thừa và vượt trội nhiều lần tác dụng của fucoidan

Ý kiến chuyên gia